Často kladené dotazy neboli FAQ

Logo-cz-linka-stred-1


1. Mám zájem zapojit se do synodální skupiny. V mojí farnosti žádná skupina nefunguje. Kam se mohu přihlásit?

Nemáme evidenci zájemců o skupinky, ale doporučujeme Vám, pokusit se vytvořit novou skupinu a nabídnout ji ve své farnosti. Pak je třeba se dohodnout, kdo bude dělat koordinátora a zaregistrovat ho zde. Sledujte Rozcestník, pravděpodobně vzniknou ještě nabídky pro lidi, jako jste Vy.


2. Chceme se začít scházet a není nám jasné, kdy proces scházení skupin začíná a kdy končí.

Synodální proces na diecézní úrovni probíhá formou malých skupinek od října 2021 do března 2022. Je možné sestavit skupinu kdykoli v této době.


3. Zvažujeme, jestli se máme do setkávání vůbec pouštět, poněvadž máme málo času. Kolik setkání má smysl?

Doporučujeme sejít se alespoň 3x a zpracovat takto jedno téma. Viz https://www.apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/


4. Kolik témat je potřeba zpracovat?

Existuje prakticky 12 různých možností:

Každá skupina může v modlitbě, vzájemnému naslouchání, diskutování a hledání shrnujícího sdělení projít jedno téma nebo postupně více témat.

Img-1425
Ilustrativní foto MN


5. Scházíme se pravidelně nad Božím slovem již několik let. Čím se liší synodální způsob setkání od naslouchání Božímu slovu, na které jsme zvyklí?

Můžeme najít mnoho společného: vzývání Ducha svatého, čtení Písma sv. To, co spatřujeme jako jedinečné, že se nejen vzájemně sdílíme se svými pohledy na věc, ale že snažíme rozlišit, co nám klade Bůh na srdce jako konkrétnímu společenství. Co je to, co „Duch praví církvi“ dnes. Jsme pozvání přizvat k tomuto sdílení další lidi a jsou vítání i ti, kteří jsou nějakým způsobem na hranici našich společenství (příliš zaneprázdnění, s cizí mateřskou řečí, lidé sociálně vyloučení nebo nějak znevýhodněni, dokonce i ti, kteří Církev nemají rádi nebo se cítí zklamáni). Nebo jednoduše dáváme prostor k vyjádření i těm, kteří obvykle moc nemluví a snažíme se o maximální otevřenost spolu s láskyplným přijetím bližních s jejich odlišností i přes vznikající nesrovnalosti či napětí.


6. Slyšel jsem, že nemá smysl zapojovat se do skupinky, protože biskupové výsledky stejně hodí do koše nebo vznikne jen kus papíru jako posledně...

Někteří lidé vynaložili mnoho práce pro Plenární sněm Církve v ČR, který probíhal v letech 1997–2005. Je pravdou, že závěry tohoto po mnoha letech prvního sněmu v ČR nebyly ve všem dostatečně konkrétní, jak mnozí lidé předpokládali. Přesto sněm přinesl mnoho nového! Vždyť šlo o první takový synodální proces na úrovni celé ČR od farností až po biskupy! Vznikl z tohoto procesu dokument (https://cirkev.ecpaper.cz/zivot-a-poslani-krestanu-v-cirkvi-a-ve-svete-zaverecny-dokument-plenarniho-snemu-2007/?page=46-47), z něhož úryvky naleznete na facebookovém profilu pana kardinála Dominika Duky „z katedry“  https://cs-cz.facebook.com/Dominik.Duka/.
Nedávno proběhla na celosvětové úrovni synoda o rodině a ten kdo se zapojil, mohl zakusit, že v konečném dokumentu Amoris Laetitia byly mnohé podněty zapracované.
Proces, do kterého se nyní můžeme připojit, se týká připravované biskupské synody, která proběhne v roce 2023. Bude věnována samotnému procesu synodality, tedy jde o prozkoumání, jak fungují či nefungují procesy „společného putování“ uvnitř jednotlivých diecézí a celé církve.
Výstupem ze skupinek ve farnostech naší arcidiecéze bude dokument, který bude odrážet výstupy, ale navíc poskytne zpětnou vazbu i k vedení naší arcidiecéze. Smysl to tedy má, ale cílem není řešení konkrétních detailů v daném místě, ale reflexe fungování procesu naslouchání a společného putování celého Božího lidu v církvi.


7. V období pandemie covid 19 nemáme odvahu se společně scházet. Máme počkat, až se situace zlepší?

Vážený pisateli, oceňujeme Vaši zodpovědnost k současné situaci. Přesto však odkládání synodální skupinky příliš nejde. Konečný termín pro odevzdání výstupů předpokládáme zhruba v březnu. Doporučujeme promyslet s členy skupiny takovou formu, která setkání umožní (např. všichni účastníci budou mít během setkání nasazené respirátory, účastnit se mohou jen naočkovaní apod.).


Faq-3090782
Ilustrativní foto MN

8. Musíme dodržet přesně Návod na setkání synodální skupinky?

Na našem webu jsme nabídli návod (https://www.apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/), který považujeme za optimální. Je ale možné setkání přizpůsobit místním okolnostem. Podstatné je, aby setkání obsahovalo modlitbu – vzývání Ducha svatého, dále abychom skutečně naslouchali jeden druhému (nejde o přednášku), a byl zde prostor na rozlišení, co je to podstatné, co nám Bůh říká, ze všech příspěvků, které zazněly.


9. Rádi bychom zapojili i lidi mimo církev. Máte nějaké tipy, jak na to?

Možností je více. Asi modelovým příkladem může být situace, kdy se několik farníků společně domluví, připraví jednoduchý dotazník se třemi otázkami a osloví místní např. bezdomovce (podobně seniory v domově důchodců anebo i maminky na hřišti…), jak oni vnímají církev, co pro ně znamená, jak vnímají její charitativní aktivity. Rozhovor si mohou i nahrát a každý připraví z odpovědí svoje postřehy. Pak se společně sejde synodální skupinka, ale členové místo svých postřehů prezentují to, co vyplynulo z rozhovorů. Následně se snaží rozlišit, zda něco z toho je také Božím pohledem na církev a poučením či impulzem pro místní společenství nebo i celou diecézi.

Jinou možností je např. setkání manželských párů tvořených vždy jedním nevěřícím partnerem. V takové skupince se může poměrně volně diskutovat nad tím, jak tito nevěřící partneři církev a její život vnímají. Následně se sejdou věřící členové těchto dvojici a společně vyhodnotí synodální cestou to, co vyplynulo z diskuse.