Pro rodiče

Co je obsahem katecheze či výuky náboženství?

 • Děti se mají během společného setkávání seznámit se základními obsahy křesťanské víry a církví.
 • Dětské skupiny se věnují nejčastěji tématům slavení v církvi, seznámení s Biblí, s Vyznáním víry a svátostmi. Všechna témata mají souvislost s osobou Ježíše Krista.
 • Děti, které nemají zkušenost s církví, se s ní zde seznámí.
Hands-2847508-1280-1

Jaké jsou typy skupinek?

 • Ve farnosti se setkávají různé věkové skupiny: předškolní děti, děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a starší školní děti (6. – 9. třída nebo mladší středoškoláci).
 • Některé mladší školní děti se ve zvláštních skupinách připravují na první přijetí svátosti smíření a eucharistie.
 • Ve škole se nejčastěji výuky náboženství účastní děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a méně často i starší školní děti (6. – 9. třída).
 • Ve farnosti i ve škole jsou často pohromadě děti různého věku

Jak vypadá skupinka?

 • Dětské skupiny se schází zpravidla jednou týdně, některé i méně často.
 • Setkání trvá zpravidla 45 minut až hodinu.
 • Skupinu vede jeden nebo i více katechetů (kněží či laiků) pověřených k této službě církví.
 • Skupinu většinou navštěvuje 5 – 15 dětí. Ve farnosti převažují děti věřící a víru praktikující, ve škole se účastní i děti, které se chtějí pouze seznámit s křesťanstvím a církví.
 • V některých případech se dle individuální domluvy s katechetou mohou setkání účastnit i rodiče.

Jak najít skupinku?

 • Zeptejte se v nejbližší farnosti – kontakty najdete na webových stránkách nebo na nástěnce. Organizuje setkávání na faře, ve škole, případně na obou místech současně.
 • O výuku náboženství můžete požádat i ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje, pokud se zde náboženství neučí.

V případě potřeby vám pomůže a bližší informace podá Středisko katecheze a výuky náboženství.