Modlitba rodin 2002

PŘÍPRAVA NA POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE DO JABLONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ 11.5.2002.

MÍSTO ÚVODU

Tento sešitek, který připravilo Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražského, má posloužit rodinám jako pomůcka k přípravě na pouť rodin arcidiecéze, která se koná 11. května 2002 Jablonném v Podještědí. Pouť je duchovní událost, není to pouhý výlet, a tak její kvalita a užitek závisí mimo jiné na tom, zda se na ní poutníci připraví. Základem takové přípravy je modlitba a kající smýšlení. K tomu mají napomoci následující stránky. Modlitba může spojovat ty, kdo se na pouť chystají a určitě prospěje i těm, kteří na ní jít nechtějí nebo nemohou. Kajícnost pak nespočívá jen v přiznání si vlastní hříšnosti, ale jejím důležitým předpokladem je také uznání Boží dobroty. Proto nás mají tyto podklady k zamyšlení nad životem a modlitbě vést k uznání toho dobrého, co jsme od Pána dostali. Nevynikne tím jen naše nevděčnost, malověrnost a malichernost, ale získáme také motivaci k díkům. A modlitba, která Boha chválí a děkuje mu, je nejen pravdivá, ale také pro nás užitečná. Romano Guardini kdysi napsal, že dík a chvála, Bohu vzdávané, jsou zpěvem uzdravené duše. Postní doba a oslava velikonoc mohou a mají být cestou k duchovnímu uzdravení křesťana. Tím spíše pak můžeme jako vnitřně uzdravení Boha chválit.

JAN PAVEL II. O MODLITBĚ V RODINĚ A V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ

Zvláštním obsahem rodinné modlitby je sám rodinný život, který se ve všech svých rozmanitých okolnostech chápe jako Boží výzva a uskutečňuje se jako odpověď dětí na tato volání: radosti a bolesti, naděje a zklamání, narozeniny a jubilea, výročí svatby rodičů, odjezdy, dlouhodobá odloučení, opětné návraty, důležitá a závažná rozhodnutí, úmrtí v kruhu drahých osob apod. – to vše ukazuje Boží lásku zasahující do průběhu rodinných událostí. Tyto situace mají být i příležitostí k díkůvzdání, k prosbám, k důvěryplnému odevzdání se rodiny společnému Otci v nebesích.

Naše křesťanská společenství se musí stát autentickými „školami“ modlitby, v nichž se setkání s Kristem nevyjadřuje pouze jako prosba o pomoc, ale též jako díkůvzdání, chvála, klanění, kontemplace, naslouchání, citové vzplanutí, až k opravdové „zamilovanosti“. Je to intenzivní modlitba, která však člověku nebrání v plném nasazení ve světě: otevírá srdce Boží lásce, otevírá je také lásce bratrské a uschopňuje ke spoluvytváření dějin podle Božího záměru.

OZVÁNÍ K DĚKOVNÉ MODLITBĚ

Přes všechny obtíže života je jistě možné vidět v životě každé rodiny řadu dobrých věcí, za které je správné Bohu děkovat.

Věnujme proto pár dní tomu, abychom se dostali na cestu díků!

Tématem pouti rodin je poděkování za dar rodinného společenství. Nabízíme zde sedm schémat modlitby na jednotlivé dny v týdnu. Děkovná modlitba na každý den je tvořena úvodním veršem z Písma, žalmem, vlastní děkovnou modlitbou (zde najdete nabídku několika námětů ke konkrétní děkovné modlitbě) – lze ji nahradit modlitbou růžence, osobním zamyšlením a zpytováním svědomí (doporučujeme vybrat si z nabízených námětů pouze jeden) a závěrečnou modlitbou.

Na konci publikace naleznete dvě netradiční formy modlitby růžence, pomůcku k dennímu rozjímání Božího slova a slovo biskupa na cestu.

Věříme, že tato brožura bude pomocí nejen pro ty rodiny, které se na diecézní pouť chystají, ale i pro ty, které chtějí dát nový impuls rodinné modlitbě v letošní velikonoční době.

PONDĚLÍ

Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! (Řím 7,25)

Žalm 8

Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val
proti svým protivníkům
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu,
korunuješ ho slávou a důstojností.
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,
všechno pod nohy mu kladeš:
všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby,
i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
Hospodine, Pane náš,
jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za naši rodinu
– za vše pěkné, co jsme spolu prožili
– za sílu k překonání těžkostí
– za to, že máme kde bydlet
– za prostředky k živobytí
– za dobrodince naší rodiny

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • Co pro mě znamená moje rodina?
 • Kdo přispěl nebo přispívá k dobrému životu naší rodiny?

Modlitba Jana Pavla II. za rodiny

Kriste, veď otce a matky rodin k pravdě. Ať jsou povzbuzováni a posilováni posvátnou milostí svátosti manželství a jsou si vědomi toho, že jsou na zemi viditelným znamením tvé neutuchající lásky k církvi. Ať jsou pokojní a pevní, když berou na svá bedra odpovědnost, kterou nese s sebou manželství a křesťanská výchova.

Veď mladé lidi k pravdě, Kriste. Ať nejsou přitahováni novými idoly, jako je přehnaný konzumizmus, zisk za každou cenu, morální uvolněnost, protest vyjadřovaný násilím. Ať místo toho prožívají s radostí tvé poselství nesené Kázáním na hoře, poselství lásky k Bohu a k bližním, poselství morálního závazku opravdu změnit společnost. Veď všechny věrné k pravdě, Kriste. Ať křesťanská víra oživí celý jejich život a učiní je před světem odvážnými svědky tvého poslání spásy. Ať jsou z nich odpovědní a nadšení členové církve, šťastní, že jsou syny a dcerami Božími, bratry a sestrami tvými a všech lidí. Veď nás provždy k pravdě, Kriste.

Modlitební kniha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, str. 108.

ÚTERÝ

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? (Ž 116,12)

Žalm 146

Haleluja.
Chval, duše má, Hospodina!
Hospodina budu chválit po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Nedoufejte v knížata,
v člověka, u něhož záchrany není.
Jeho duch odchází, on se vrací do své země,
tím dnem berou za své jeho plány.
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
jenž učinil nebesa i zemi
s mořem a vším, co k nim patří,
jenž navěky zachovává věrnost.
Utištěným dopomáhá k právu,
hladovým chléb dává.
Hospodin osvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin sehnuté napřimuje,
Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova,
ujímá se sirotka i vdovy,
svévolným však mate cestu.
Hospodin bude kralovat věčně,
Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení.
Haleluja.

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za život, který jsi mi dal
– za to, že jsem mužem / ženou
– za své role v životě (manžel, rodič, dítě, pracující, studující, důchodce…)
– za schopnosti, které jsi mi dal (zkus poděkovat konkrétně alespoň za některé)
– za má omezení (povahová, zdravotní, daná mou vlastní historií…)

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • Jsem rád tím, čím jsem? Co u sebe přijímám jen obtížně či vůbec ne?
 • Představ si, že bys měl možnost strávit jeden den zcela podle sebe. Jak bys ho prožil? S kým?

Modlitba

Vzdáváme ti díky, neboť ty jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh našich otců navěky a navždy; ty jsi Skála našich životů, Záštita naší spásy z pokolení na pokolení. Budeme ti vzdávat díky a hlásat tvou chválu za naše životy vložené do tvých rukou, za naše duše tobě svěřené a za tvé zázraky, které jsou každodenně s námi, a za tvé divy a za tvé skutky dobrodiní, které jsou prováděny v každý čas, večer, ráno i v poledne. Ty, jenž jsi dobrý, neboť tvé milosrdenství nikdy neustalo, ty, jenž jsi milosrdný, neboť tvá milost nikdy neskončila, v tebe jsme od věků doufali; neponechal jsi nás v beznaději, Hospodine, Bože náš, neopustil jsi nás a neodvrátil od nás svou tvář. Požehnaný jsi, Hospodine, nejvyšší Dobro je tvé jméno a sluší se vzdávat ti díky.

Carmine Di Sante, Židovská modlitba, K počátkům křesťanské liturgie, OIKÚMENÉ, Praha 1995, str. 103.

STŘEDA

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch (Kol 3,16).

Žalm 121

Píseň k pouti.
Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí
ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za svou manželku/za svého manžela
– za to, jaký/jaká je
– za to, že jsme se mohli poznat (vzpomínáš si kde a kdy to bylo?)
– za svátost manželství (pamatuješ si ještě datum vaší svatby?)
– za vše dobré i zlé, co jsme spolu prožili

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • Co na svém manželovi/manželce nejvíce oceňuji, co mi naopak na ni/něm nejvíce vadí? Čeho je víc? O čem hovořím častěji?
 • Co na mně můj manžel/moje manželka nejvíce oceňuje, co ho/ji na mně nejvíce vadí? Mohu to změnit k lepšímu? Jak?

Modlitba manželů

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.

Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 053.

ČTVRTEK

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách (1 Tes 1,2).

Žalm 131

Poutní píseň, Davidova.
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi,
za divy, jež nevystihnu,
nýbrž chovám se klidně a tiše.
Jako odstavené dítě u své matky,
jako odstavené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina
nyní i navěky.

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za děti, které jsi nám dal
– za to že je mohu (jsem mohl) doprovázet na jejich cestě růstu a zrání
– za to, co jsem se při jejich výchově naučil(a), čím jsem byl(a) obdarován(a)

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • O co se zajímám u svých dětí, mám ochotu sdílet s nimi jejich radosti a starosti? Umím si na to najít čas?
 • Na co jsem u každého z mých dětí hrdý, co naopak nejsem schopen na nich přijímat?
 • Jak a za co své děti chválím / odměňuji / trestám?

Modlitba rodičů za děti

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 054.

PÁTEK

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás (1 Tes 5,16).

Žalm 130

Poutní píseň
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne
moje prosby.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,
kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění;
tak vzbuzuješ bázeň.
Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.
Má duše vyhlíží Panovníka
víc než strážní jitro,
když drží stráž k jitru.
Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
on vykoupí Izraele
ze všech jeho nepravostí.

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za sílu k překonání těžkostí
– za to, že mi/nám dáváš v těžkostech růst ve vztahu k tobě i k druhým
– za všechno, co jsem mohl ve svých starostech poznat a pochopit

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • O čem doma spolu mluvíme? O čem doma spolu nemluvíme?
 • Co považuji za největší trápení v naší rodině? Hovořím o tom (s manželem, s dětmi, s Bohem, s přáteli, v zaměstnání)? Jakým způsobem?

Modlitba

Ty jsi zde,
jsi plný nádhery, i když mlčíš.
Neodráží tvou moc celý vesmír?
Neboť ty jsi zde a my tě cítíme.
Novorozeně pláče a dítě vzhlíží vzhůru,
a my se ztišujeme před tvými činy.
I když mluví mocní,
jejich zákon jsou prázdná slova nenávisti a msty.
Když vidím tvé nebe a tvou zemi,
slunce a hvězdy, hory, moře,
jejichž podoby a tvary se rodily tisíce let,
co je člověk?
Ty jsi na něho nezapomněl!
Tvé dítě křičí v kolébce,
ty je máš rád.
Roste, poznává tě, ty mu dáváš tvář a krásu, a před tvým zrakem
ovládá zemi, celou přírodu.
Ty jsi nám přenechal to všechno a my se všeho ujímáme,
a sami sebe – před tebou.
Je dobré, že tě známe, je dobré, že jsi.

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, str. 113, vydavatel, místo a rok českého vydání nejsou uvedeny.

SOBOTA

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Otci (Kol 3,17).

Žalm 103

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost
a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi,
synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý,
shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory,
nebude se hněvat věčně.
Nenakládá s námi podle našich hříchů,
neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
jak je vzdálen východ od západu,
tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
Jako se nad syny slitovává otec,
slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
On ví, že jsme jen stvoření,
pamatuje, že jsme prach.
Člověk, jehož dny jsou jako tráva,
rozkvétá jak polní kvítí;
sotva ho ovane vítr, už tu není,
už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky
s těmi, kteří se ho bojí,
jeho spravedlnost i se syny synů,
s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
Hospodin si postavil trůn na nebesích,
všemu vládne svou královskou mocí.
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,
vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne,
vždy poslušni jeho slova!
Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,
vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla,
na všech místech jeho vlády.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za rodinu, z které pocházím
– za rodiče
– za sourozence
– za prarodiče
– za příbuzné
– za ty, kteří mě v životě formovali (učitelé, kněží)
– za rodiče mého partnera, za jeho sourozence a ostatní blízké

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • Jak přijímám to, jak mě moje rodiče vychovávají / vychovali? Jsem scho-pen na jejich výchově vidět něco pozitivního?
 • Co mi přijde na mysl jako první, navrhne-li můj partner, že by byl rád, kdybychom zase po čase navštívili jeho rodiče?
 • S kým z našeho příbuzenstva se nejméně rád stýkám? Proč?

Modlitba

Obnov mě, neboť soudím jen rozumem, dej, ať naslouchám také svému srdci. Pohoršuji se nad vnějšími věcmi, dej, ať v každém člověku vidím také dobro. Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe mnoho. Zbav mě strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. Pomáhej mi, abych tě nehledal jen hladkými slovy, ale srdcem a činy. Nechci se už honit a štvát, ale mít čas pro tebe a pro lidi. Učiň, abych byl čestný, věcný, otevřený, slušný a pravdomluvný – obnov mě.

Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby, str. 176, vydavatel, místo a rok českého vydání nejsou uvedeny.

NEDĚLE

„Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“ (Zj 7,12)

Žalm 100

Žalm k díkůvzdání.
Hlahol Hospodinu, celá země!
Radostně služ Hospodinu!
Vstupte před jeho tvář s plesem!
Vězte, Hospodin je Bůh,
on nás učinil, a ne my sami sebe,
jsme jeho lid, ovce, které pase.
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,
do nádvoří jeho s chvalozpěvem!
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,
neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
jeho věrnost do všech pokolení!

Modlitba díků

Zde jsou uvedeny náměty pro konkrétní osobní děkovnou modlitbu.

Pane, děkuji ti
– za dar víry, křtu (biřmování)
– za pozvání ke stolu eucharistie
– za naše farní společenství, za našeho duchovního pastýře, za duchovní vedení
– za všechny rodiny z našeho okolí, z naší farnosti, z diecéze
– za to, co dobrého máš pro nás připraveno

Místo této modlitby je také možné se modlit růženec.

K osobnímu zamyšlení

Doporučujeme vybrat si vždy pouze jeden z nabízených námětů.

 • Jakým způsobem hovoříme v naší rodině o Bohu, o náboženských věcech? (Je toto téma tabu? Soustředíme se především na kritiku nedělního kázání? V souvislosti s umravňováním ostatních členů rodiny? Nebo i jinak?)
 • Jaké místo mají v mé modlitbě členové naší rodiny? Prosím za ně? Děkuji za ně?

Modlitba za křesťanské společenství

Můj Ježíši, občas se cítím sám ve světě, který tvé učení považuje za přežité. Prosím za křesťanské společenství, kde se tvému slovu naslouchá a kde je tvé slovo ctěno. Hledám odvahu žít podle něho, milost nesoudit druhé a lásku, která je nad každé pochopení. Až bude můj duch naplněn tvou láskou, vylije se do životů těch, kteří mě obklopují a oživí naše společenství. Ať nikdy neztratím naději ve tvůj slib, že tvoje království přijde. Amen.

Modlitební kniha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2001, str. 115.

JAN PAVEL II. O RŮŽENCI