Nejčastější dotazy

Kdy během roku nelze slavit svatební obřady v katolické církvi?

 1. svatba vůbec

  Svatební obřady lze slavit během liturgického roku kdykoliv krom Velkého pátku a Bílé soboty (srov. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU, /Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení/, Česká liturgická komise, Praha 1991, čl. 61 a 75). Jsou však dny a období, kdy to církev spíše nedoporučuje s ohledem na jejich silný charakter a na jejich nekompatibilitu se svatebním veselím (např. postní doba, srov. Úvod do postní doby v každoročním vydání Liturgického kalendáře)
 2. svatba ve mši

  Pokud se má slavit svatba ve mši, použití a) formuláře svatebního nebo b) formuláře příslušného liturgického dne se řídí ustanovením čl. 34 Úvodu Svatebních obřadů, včetně výběru čtení z Písma sv., a čl. 372 Všeobecných pokynů k Římskému misálu (vydání ČBK 2003). Obecně platí, že pokud je den z hlediska liturgického sám o sobě velmi významný, nelze při takové mši použít svatební formulář – lze ale slavit svatbu ve mši. Ta se pak ovšem musí podřídit tématu dne. Ta ustanovení jsou přehledná a ukazují i možnosti kompromisních řešení (např. formulář z neděle+jedno čtení o manželství, ostatní z neděle+modlitba nad manželi)

  Podle odpovědi ThLic. Jana Kotase

  CPR, 19.1.2010

Musí můj nepokřtěný snoubenec slibovat před církevním sňatkem, že bude vychovávat děti ve víře, když je sám nevěřící?

U smíšených manželství (snoubenci katolík a pokřtěný v jiné církvi nebo katolík a nepokřtěný) stvrzuje podpisem katolická strana příslib:

Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí své(ho) partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.

a nekatolická strana prohlášení:

Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolické(ho) partnera (partnerky).


Citováno podle formuláře „Zápis k žádosti o církevní sňatek“

CPR, 19.2.2009

Lze mít církevní sňatek i mimo kostel?

V posledním době přibývá žádostí snoubenců o vykonání oddavek mimo kostel. Kanonické právo na tuto situaci pamatuje. V zásadě rozlišuje mezi svátostným sňatkem pokřtěných stran, kdy je rozhodnutí o takové žádosti v kompetenci ordináře, a sňatkem, kdy jedna ze stran je nepokřtěná. V tom případě je rozhodnutí prakticky ponecháno na farářovi (srov. kán. 1118 CIC).

Aby se dalo vyhovět přání konat svátostné oddavky mimo sakrální prostor, je třeba, aby navrhované místo odpovídalo svou důstojností slavení svátosti a aby k tomu byly rozumné a přiměřeně vážné důvody. Pouhý romantismus nebo snaha o extravaganci nedostačuje. To nechť nejprve duchovní správci sami se snoubenci projednají a posoudí. Pokud i pak si budou snoubenci přát sňatek mimo kostel, je třeba, aby duchovní správci k písemné žádosti adresované ordináři přiložili své vyjádření a doporučení.

U posuzování žádostí sňatků s nepokřtěnými, kdy je rozhodnutí v rukou duchovního správce, nechť farář postupuje obdobně a s pastorační moudrostí v daném případě sám rozhodne.

ACAP, 16.1.2009

Představuje předchozí sterilizace překážku v uzavření manželství v katolické církvi?

Nikoliv. Výčet překážek je v kodexu taxativní (kán. 1075 § 2 CIC) a mezi nimi sterilizace není uvedena.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 4.9.2006

Jaké jsou nutné státní formality při církevním sňatku?

Církevní sňatek má v ČR platnost před státem. Ten stanovuje určité podmínky a úkony, které musí být dodrženy, aby manželství bylo platné i z pohledu státu. Vše je podrobně popsáno na stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx
CPR, 6.4.2006, odkaz aktualizován 31.8.2021

Musí nepokřtěný nevěřící při svatebním obřadu v manželském slibu říkat poslední větu: „K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen“?

Z pastoračních důvodů lze použít jednu ze dvou forem manželského souhlasu, kdy kněz se ptá ženicha či nevěsty:

N…, přijímáš N… za manželku/manžela
a slibuješ, že jí/mu zachováš lásku, úctu a věrnost,
že ji/ho nikdy neopustíš a že s ní/ním poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?
Ženich nebo nevěsta pak jen odpoví: Ano.

Viz Kniha svatebních obřadů, Sekretariát České liturgické komise, 1971, str. 31.

Slovo Bůh tedy explicitně vysloveno od snoubence/snoubenky být nemusí.Jiná věc je ta, že touto formou souhlasu se zakotvení manželství v Bohu neruší ani nezpochybňuje, což vyplývá ze svatebního obřadu jako celku i z toho, jak manželství chápe církev.

CPR, 9.2.2006

Je nutné, aby při svatbě v katolickém kostele byly oba svědci pokřtěni?

Svědek při svatbě v kostele musí být (v standardním případě, kdy snoubenci si vyjadřují manželský souhlas slovy)

 1. plnoletý s platným občanským průkazem,
 2. slyšící – aby mohl potvrdit, že slyšel to, co bylo řečeno

Další podmínky nejsou třeba, protože svědek (na rozdíl např. od kmotra při křtu či biřmování) se při svatbě k ničemu nezavazuje.

CPR, 31.1.2006

Pokud dojde k uzavření manželství v cizině (ani vlast manžela ani manželky), jaké jsou důsledky tohoto sňatku v případě rozvodu – jakým právním řádem je nutno se řídit (např. Češka uzavře sňatek s Jugoslávcem v Itálii, předpokládám, že sňatek může být v Čechách uznán a co se týče rozvodu – český právní řád?)

Věc je upravena v § 22 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém, podle nějž se zrušení manželství rozvodem řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení řízení, a jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se zrušení manželství rozvodem právním řádem českým.

Z tohoto pravidla stanoví zákon výjimky, ale to je stejně otázka, která patří více do advokátní kanceláře než na CPR.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 29.8.2005

Je možný sňatek v katolické církvi, má-li jeden za snoubenců změněné pohlaví?

Sňatek možný není. Vysvětlení je takové, že pár, kde jeden z nich má změněné pohlaví, není schopen v žádném případě plného pohlavního spojení, které může vést k početí, protože podmínkou změny pohlaví je mimo jiné odstranění podstatné části orgánů, sloužících k plození, ať u muže nebo u ženy. Lidově se dá také říci, že člověk se změněným pohlavím je sice podle dokladů muž (žena), psychicky se cítí také mužem (ženou), ale muž nebo žena plně (fyziologicky) to není. Což se také projevuje zmíněnou skutečností, že takovýto pár nemůže žádným způsobem počít dítě.

P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 28.7.2005

Naši známí se seznámili v Chorvatsku na jachtě. Zamilovali se, bydlí spolu a představovali by si romantickou svatbu na jachtě. Ptala jsem se již na matrice, ale úřednice mi tvrdí, že obřad lze uskutečnit pouze v případě, že kapitán lodi má speciální oprávnění oddávat, loď musí být evidována jako česká a obřad lze uskutečnit pouze v ohrožení života. Můžete mi prosím zjistit více?

 1. 1) Z hlediska českého civilního práva

  Podle § 4 odst. 4 zákona o rodině (dále jen „ZR“) se manželství uzavírá v místě určeném místně příslušným matričním úřadem pro konání slavnostních obřadů, přičemž uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

  V cizině se manželství uzavírá obvykle způsobem stanoveným právem toho kterého státu podle zásady „locus regit actum“ („náležitosti právního úkonu se řídí místem jeho učinění“), lhostejno, zda formou civilní nebo (jen) církevní. Takto uzavřené manželství platí i v ČR. Neznám chorvatské právní předpisy, ale je pravděpodobné, že i tam lze sňatek uzavřít jinde než v obřadní síni či v kostele (tedy např. na jachtě). Nejlépe by bylo zeptat se na místě nebo na jejich zastupitelském úřadě.

  Podle § 5 ZR mohou ovšem občané uzavřít v cizině tzv. konsulární sňatek před zastupitelským úřadem ČR, který je k tomu oprávněn zvláštním právním předpisem (tím je čl. 5 písm. f) vyhlášky č. 32/1969 Sb. z 24. 4. 1969, kterým byla vyhlášena vídeňská úmluva o konzulárních stycích). Praxe může být různá, nedomnívám se, že by se oddavky musely konat výlučně konat v budově zastupitelství; věc by bylo třeba domluvit s oddávajícím konzulárním úředníkem.

  Jiná situace by ovšem byla, pokud by k oddavkám mělo dojít na volném moři. Na takové lodi tam plující vykonává stát, jehož příslušnost loď má (tzv. stát vlajky) svou jurisdikci – taková loď se dokonce označuje za „plovoucí území“ (territoire flottant) toho kterého státu. A zde platí ustanovení § 7 odst. 2 ZR, podle nějž v cizině může přijímat prohlášení snoubenců mj. i kapitán lodi plující pod vlajkou ČR, ovšem (s odvoláním na odst. 1 téhož paragrafu) pouze v případě, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen.
 2. Z hlediska kanonického práva

  Podle kán. 1118 § 1 CIC se manželství mezi katolíky nebo mezi stranou katolickou a nekatolicky pokřtěnou uzavírá zásadně ve farním kostele. Podle § 2 však místní ordinář může dovolit uzavření manželství na jiném vhodném místě – tedy snad i na jachtě.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 2004

Je možné mít nejprve civilní svatbu v zahraničí a potom v kostele v České republice?

Pokud splňujete podmínky pro uzavření manželství v katolické církvi, možné to je. Pozn.: Český oddací list vám vystaví zvláštní matrika Magistrátu města Brna(odkaz aktualizován 30.3.2011)

Existuje možnosť církevného sobáša v Českej republike občanom Slovenska? Ak takáto možnosť je, aké náležitosti treba splniť?

 • Možné to samozřejmě je.
 • Podmínky ze strany církve jsou tytéž jako na Slovensku či kdekoliv jinde na světě.
 • Způsob a rozsah předmanželské přípravy je třeba si domluvit s farářem místa, kde sňatek bude.
 • Církevní sňatek má v ČR platnost sňatku státního, proto je třeba se informovat na matričním úřadě v místě, kde sňatek bude, co vše vyžadují.
 • V každém případě je třeba mít na matričním úřadě vyřízeno vše tak, aby snoubenci obdrželi písemné osvědčení, že splnili všechny státem stanovené podmínky – jen s tímto osvědčením je může kněz oddat.

P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Zajišťuje vaše Centrum svatby v kostele?

Ne, nejsme agentura, která by se zaměřovala na takovéto služby, a v katolické církvi ani nikdo podobný nepůsobí. Pokud jste snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství v katolické církvi, obraťte se nejlépe na farní úřad v trvalém bydlišti jednoho z vás.

Rádi bychom měli svatbu v katolickém kostele, ale ani jeden z nás není pokřtěný v katolické církvi.

V tomto případě to bohužel není možné.

Je možná svatba v kostele, je-li jeden snoubenec katolík a druhý je nepokřtěný?

Tuto překážku může ze spravedlivého a rozumného důvodu dispenzovat ordinář (biskup). Důležité je, aby tato různost nebyla dobrému průběhu manželsví a dobrému životu rodiny ani v budoucnu na překážku. Proto je třeba se co nejdříve obrátit na kněze a s ním celou věc prohovořit.V žádném případě ale není nadcházející sňatek důvodem k tomu, aby byl nepokřtenému udělen křest bez přípravy, jen kvůli svatbě. Obdobný postup je i v tom případě, patří-li jeden ze snoubenců do jiné křesťanské církve nebo církevní společnosti.

Je možná svatba v kostele, když je jeden ze snoubenců rozvedený?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, tuto skutečnost je třeba probrat s knězem nebo jáhnem. Záleží na tom, kdo s kým (pokřtený, nepokřtěný) a jak (na úřadě, v kostele) uzavřel předchozí sňatek.

Opravňuje nás potvrzení o účasti na přípravě na manželství, kterou pořádá Centrum pro rodinu, k uzavření manželství v kostele?

Toto potvrzení pouze informuje oddávajícího kněze nebo jáhna o tom, že jste absolvovali v rámci přípravy na manželství určitá konkrétní témata. Možnost uzavření platného manželství v katolické církvi prověřuje zpravidla oddávající kněz nebo jáhen, když se snoubenci vyplňuje svatební protokol. Oddávající pak sám musí zjistit, co všechno je ještě třeba v přípravě doplnit nebo ujasnit.

Otázky a odpovědi na ně jsou průběžně doplňovány na základě vašich dotazů,
které můžete směřovat na 
Centrum pro rodinu.