Pastorační plán

K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 15. června 2015 vyhlásil otec kardinál Dominik Duka pro Arcidiecézi pražskou Pastorační plán. Pastorační plán Arcidiecéze pražské nabízí koordinaci pastorační práce v diecézi a jasnější zaměření společného úsilí v péči o svěřenou „vinici Páně“. Vychází především ze setkání kněží a vedení diecéze, která probíhala od podzimu 2012 do podzimu 2013, z diskusí s pastoračními pracovníky, z připomínek diecézní pastorační rady a konzultací s odborníky i laiky i běžnými farníky. V průběhu příprav pastoračního plánu vydal papež František exhortaci Evangelii gaudium, která se v mnoha oblastech předkládaného plánu stala zdrojem a výzvou. Proto z exhortace na mnoha místech vycházíme a odvoláváme se na ni. Jsme si vědomi, že nelze všechny předložené body splnit najednou, neboť vyžadují čas a plánování. Není také cílem zrušit osvědčené probíhající akce. Jde o zdůraznění témat a úkolů, které v následujících pěti letech vidíme jako prioritní, a je zřejmé, že by bylo možno najít ještě mnoho dalších významných témat. Nejde však vše vykonat najednou. Vybrali jsme některé důrazy a těm v následujících letech budeme věnovat pozornost.

Pastoracni-plan

Předložený plán je výzvou celému společenství naší diecéze, farnostem, kněžím, pastoračním asistentům a referentům, pastoračním radám, řeholníkům a řeholnicím, všem, kteří se chtějí společně podílet na evangelizačním úsilí. Jde o „živý materiál“, který předpokládá kreativitu při realizaci na úrovni farností a společenství. Jsme si vědomi nebezpečí, které plyne z pouhého „mělo by se dělat“  či chybně prožívané činnosti, resp. nečinnosti, jak píše papež František.  Proto chápeme předložený pastorační plán jako obecnou ideově pastorační vizi a budeme jej každoročně aktualizovat v ročním diecézním plánu spojeném s kalendářem akcí připraveným na školní rok. Předpokládáme, že se diecézní plán promítne i do aktivit ve farnostech, řeholních institutech, školách a společenstvích.

Pastorační plán Arcidiecéze pražské je stanoven na 5 let počínaje školním rokem 2014-2015 a konče prázdninami 2019. Předpokládáme, že jednotlivé farnosti budou z tohoto plánu vycházet při stanovování svých vlastních pastoračních plánů a aktivit.“ (Citováno z dokumentu)

Pastoracni-plan-1

DOKUMENT PŘEDKLÁDÁ ŠEST ZÁKLADNÍCH PRIORIT RESP. STRATEGICKÝCH CÍLŮ

  1. Cesta Boží záchrany člověka, ze které vycházejí tři hlavní sloupy života církve: leiturgia, martyria, diakonia. Chceme pomoci všem, kdo žijí z víry i víru hledají, aby nalezli plnost života s Bohem skrze liturgii, katechezi, vyučování, společnou modlitbu, individuální doprovázení i osobní kontakty a setkání. 
  2. Naše služba se pak obrací k člověku ve všech jeho rovinách, a to konkrétně ke třem skupinám lidí: praktikující pokřtění; pokřtění, kteří nežijí v jednoznačné vazbě na místní církev; lidé hledající. 
  3. Otevřené kostely a život církve v nich. Leží nám na srdci nejen fyzicky otevřené kostely, ale celé společenství živé farnosti kolem nich, které otevírá své srdce pro ty, kdo chtějí nahlédnout či zakusit lidské a přátelské společenství víry. 
  4. Nově pojatá spoluodpovědnost farností a křesťanů za aktuální ekonomickou situaci církve. Chceme proto hospodárně využívat majetek tak, aby podporoval pastorační projekty v dané farnosti. Chceme dbát na to, aby nabytý majetek sloužil lidem. 
  5. Nové prostředky evangelizace. Hledáme všechny moudré a účinné prostředky hlásání víry k oslovení současného člověka. Podtrhujeme kreativitu v hledání prostředků a forem. 
  6. Nová povolání.
Pastoracni-plan-2

KAŽDÝ ROK NESE VLASTNÍ TÉMA

Podrobné rozpracování  ročních pastoračních plánů naleznete po rozkliknutí odkazů u jednotlivých roků.

2014 – 2015 Hlásání evangelia

Patron: sv. Anežka Česká, Pastorační důrazy: Hlásání evangelia a příprava laiků na ně.

Patron: sv. Jan Pavel II., Pastorační důrazy: Odpovědnost křesťanů za církev a za svět; otevřenost vůči těm, kteří nežijí v plné vazbě na místní církev.

2016 – 2017 Vzdělanost a rodina

Patron: sv. Vojtěch, Pastorační důrazy: Zdůraznění významu církevních škol a školství obecně. Naplnění závěrů synody o rodině, pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů.

2017 – 2018 Kněžství

Patron: sv. Jan Nepomucký, Pastorační důrazy: Snaha o otevřenost kostelů a usnadnění přístupu k víře; podpora nových povolání ke kněžství; realizace plnohodnotného liturgického života celého společenství církve s důrazem na Boží krásu, jež má být postavena proti negativismu a skepsi mezi křesťany.

2018 – 2019 Vlast a angažovanost křesťanů ve světě

Patron: sv. Václav, Pastorační důrazy: Angažovanost laiků, nová výzva k ochotě nabídnout své síly ve prospěch společnosti.