Synodalita v Arcidiecézi pražské

Pražská arcidiecéze se připojuje k výzvě papeže Františka k přípravě celosvětové synody biskupů, která proběhne v roce 2023 v Římě a bude se věnovat synodalitě v církvi.

Synodalita

Jak píší čeští a moravští biskupové: „slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“.“ „Synodalita znamená především specifický styl, kterým se vyznačuje život a poslání církve. Tento styl vystihuje vlastní povahu církve jakožto společného putování ve shromáždění Božího lidu, svolaného Pánem Ježíšem v síle Ducha Svatého pro zvěstování evangelia. Synodalita se musí vyjadřovat v běžném způsobu života a jednání církve.

De facto se tímto pojmem označuje skutečnost, že církev není záležitostí jednoho vedoucího ať v roli papeže nebo místního biskupa, ale je společenstvím, které společně prožívá víru uprostřed světa a společně hledá odpovědi na aktuální otázky. Ti, kdo jsou v čele, intenzivně naslouchají těm, kteří se podílejí na životě obyčejných farností, charit, společenství… Tak si mohou všichni klást otázku, kam Bůh v této chvíli chce církev vést: „Co Duch praví církvi“ (Zj 2,11)?

Proces synody 2021 -2023

Aktuální proces přípravy na světovou synodu se děje ve velké rychlosti. Teprve v září byly publikovány materiály se základním rámcem procesu a několik týdnů probíhal překlad.
Na úrovni ČR mezi tím vznikl Národní synodální tým, který bude koordinovat činnost diecézí. V naší pražské arcidiecézi je koordinací pověřen Michal Němeček. Brzy musí vzniknout tým lidí, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu při podpoře místních skupinek a při závěrečné analýze textů.
Během listopadu až ledna proběhne synodální proces naslouchání a hledání odpovědí v nejrůznějších skupinách uvnitř farností, ale také řeholních komunit, charit, církevních škol a dalších institucí. Připojit se mohou i lidé, kteří se do církve nepočítají, i oni mohou připojit svůj hlas.
Výstupy z těchto skupinek je třeba zaslat do 31. ledna 2021. Následně diecézní tým připraví tzv. „draft“ odpovědí, který předloží diecéznímu předsynodnímu setkání, které proběhne 5. 3. 2022. A pak se zapracují poslední doplnění z tohoto setkání a odešle se maximálně desetistránkový dokument zachycující poznatky a zkušenosti z této fáze procesu na národní úroveň.
1. 4. 2022 proběhne předsynodní setkání katolické církve ČR a 30. 4. 2022 bude odeslána národní syntéza na generální sekretariát Synody biskupů do Říma.